Statut szkoły

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W AUGUSTOWIE

 

 

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 

1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Prawie oświatowym - należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.);
2) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);
3) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 w Augustowie;
4) rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę klasy, oddziału lub grupy wychowawczej realizującego zadania statutowe szkoły;
6) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkoły lub grupę wychowawczą;
7) specjaliście - należy przez to rozumieć w szczególności psychologa, pedagoga, logopedę, doradcę zawodowego;
8) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców - należy przez to rozmieć organy Szkoły, o której mowa w pkt 3;
9) Statucie — należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 im. M. Konopnickiej w Augustowie.

 

§2

 

1. Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie.
2. Siedziba Szkoły: ul. Marii Konopnickiej 5, 16-300 Augustów.
3. Na pieczęciach, stemplach i dokumentach używa się ustalonej nazwy Szkoły w pełnym brzmieniu.
4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.
6. Obwód Szkoły ustala Rada Miasta.

 

§3

 

1. Szkoła jest publiczną szkołą podstawową.
2. Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

3. Nauka w Szkole organizowana jest w oddziałach klasowych od I do VIII, w szczególnych przypadkach na podstawie odrębnych przepisów uczeń może być objęty indywidualnym tokiem nauczania lub z przyczyn losowych nauczaniem indywidualnym.
3a. Kształcenie w szkole jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:
1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III –edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII.
4. W Szkole istnieje możliwość tworzenia klas integracyjnych.
5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
6. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne Szkoły służą do realizacji zadań statutowych.

 

§3a

 

Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w Ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje: programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
5) Realizuje ramowy plan nauczania;
6) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty.

 

Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§4

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska, koncentrując się na sprawowaniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych i opiekuńczych.
2. Szkoła dąży do zapewnienia warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.
3. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

 

§5

 

1. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej Szkoła w szczególności:

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w przepisach prawa oświatowego, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów poprzez:
a) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
b) realizowanie Programu wychowawczo - profilaktycznego;
2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);
4) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, organizowanych wycieczkach i uroczystościach szkolnych oraz pracach samorządu uczniowskiego;
5) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
6) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i społeczności lokalnej;
7) wdraża do dyscypliny i punktualności;
8) kształtuje u uczniów nawyk dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
2. Szkoła wypracowuje i realizuje Program wychowawczo - profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
3. Program wychowawczo profilaktyczny obejmuje:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz;
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
4. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
5. Diagnozę, o której mowa w ust. 4, przeprowadza dyrektor szkoły albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

 

§6

 

1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Szkoła w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez:
a) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe,
b) rozwijanie zainteresowań na zajęciach dodatkowych;
3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych;
4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym i mającym trudności z opanowaniem treści programowych.

2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla szkoły podstawowej.
3. Szkoła zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
4. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez zapewnienie:
1) realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) sprzętu specjalistycznego i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów;
3) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
4) integracji dzieci i uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;
5) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 

§7

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości poprzez:
1) system stypendiów socjalnych;
2) umożliwienie spożywania posiłków;
3) prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych;
4) organizację świetlicy szkolnej;
5) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz w miarę posiadanych środków finansowych.
3. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
1) promocji i ochronie zdrowia;
2) ścisłym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) respektowaniu zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza.

 

§8

 

Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy i wsparcia, Szkoła zapewnia w szczególności:
1) pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
2) konsultacje i pomoc merytoryczną w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
3) pomoc w zdobyciu wsparcia materialnego, w tym MOPS-u.

 

 

§9

 

1. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami:
1) zorganizowanie pomocy dydaktyczno — wychowawczej przez wychowawców, pedagoga szkolnego, wychowawców świetlicy, logopedę;
2) organizowanie pracy z uczniem „słabym” przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów;
3) kierowanie w / w uczniów na zajęcia dydaktyczno — wyrównawcze;
4) kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej;
5) kierowanie do szkół zajmujących się dziećmi z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku;
6) indywidualne rozmowy z uczniem w sprawach wychowawczych przeprowadzane przez wychowawców, pedagoga szkolnego.
2. Obowiązkiem wychowawców, pedagoga jest rozpoznanie warunków rodzinnych ucznia, celem udzielenia mu pomocy materialnej poprzez występowanie do instytucji społecznych, Burmistrza z wnioskami o przyznanie pomocy finansowej i rzeczowej, zapewnienie dożywiania w stołówce szkolnej za częściową odpłatnością lub bezpłatnie.

 

§10

 

1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:
1) podczas zajęć edukacyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia;
2) podczas przerw międzylekcyjnych - nauczyciele pełniący dyżury według planu dyżurów.
2. 2. Nauczyciele klas I — III prowadzący zajęcia ze swoimi uczniami są za nich odpowiedzialni od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia.
3. Nauczyciele zastępujący nieobecnych nauczycieli wykonują ich obowiązki łącznie z dyżurem.
4. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 

§ 11

 

1. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy.
2. Szczegółowe zasady organizacyjno-porządkowe wycieczek szkolnych określa Regulamin organizowania wycieczek szkolnych.
3. Zasady korzystania z bazy sportowej oraz pomieszczeń i urządzeń Szkoły określają odpowiednie regulaminy.

 

§ 12

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Wychowawstwo klasy może pełnić nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi.
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece przez etap edukacyjny, obejmujący odpowiednio:
1) klasy I-III szkoły podstawowej;
2) klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
4. Nauczyciel może pełnić funkcję wychowawcy jednego oddziału. Drugie wychowawstwo można przyznać nauczycielowi za jego zgodą.
5. Nauczyciel wychowawca przygotowuje Plan pracy wychowawcy klasy na podstawie szkolnego Programu wychowawczo - profilaktycznego i realizuje go po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły.
6. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
1) wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn organizacyjnych Szkoły;
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału lub Samorządu Uczniowskiego.
7. Wnioski, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

 

Rozdział 3
ORGANY SZKOŁY
§ 13

 

Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.

 

DYREKTOR SZKOŁY
§ 14

 

1. Działalnością Szkoły kieruje Dyrektor. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Szkole;
3) sprawowanie opieki nad uczniami Szkoły oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, w szczególności zabieganie o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły;

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących lub wstrzymywanie wykonania tych uchwał, o ile są niezgodne z przepisami prawa;
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły;
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) właściwa organizacja i przebieg egzaminu ósmoklasisty;
9) tworzenie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej Szkoły;
10) współpraca z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą;
10a) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówek z przepisami o ochronie danych osobowych;
10b) zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów;
11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wystąpić do Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli w czasie zajęć bądź uroczystości organizowanych przez Szkołę (np. wycieczka, piknik, zawody sportowe, dyskoteka) uczeń
1) stwarzał sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły;
2) stosował przemoc, szantaż, wymuszenia, zastraszenia wobec uczniów, zwłaszcza młodszych i słabszych fizycznie;
3) umyślnie dewastował lub niszczył mienie Szkoły;
4) przebywał w szkole pod wpływem środków odurzających;
5) dopuścił się kradzieży lub innego działania o charakterze demoralizującym, chuligańskim, przestępczym.
3. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić, jeżeli zachodzi jeden lub więcej przypadków opisanych w ust. 2, a podjęte wobec ucznia działania i zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły poprawy jego zachowania.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor Szkoły w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły ;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
5. Dyrektor Szkoły ma prawo:
1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły;
2) podejmowania decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły lub przenoszenia ich do innych klas;
3) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
4) udzielania pomocy metodycznej i merytorycznej w sprawach wychowawczych;
5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Szkoły i jej funkcjonowania bieżącego;
6) podpisywania dokumentów i korespondencji;
7) wydawania zarządzeń w sprawach warunków pracy uczniów, nauczycieli, pracowników administracji oraz dotyczących ich bezpieczeństwa.
5a. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły;
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
a) diagnozę pracy szkoły,
b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;
4) monitoruje pracę szkoły.
5b. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi organami Szkoły oraz społecznością lokalną.
7. Dyrektor współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
8. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go Wicedyrektor; podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektora — inny nauczyciel Szkoły, wyznaczony przez Dyrektora.

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY
§ 15

 

1. W Szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
4. Dyrektor Szkoły powierza i odwołuje pracownika z funkcji wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

 

RADA PEDAGOGICZNA
§ 16

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodnie ze Statutem Szkoły.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
5. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów;
3) w miarę bieżących potrzeb.
8. Rada Pedagogiczna oprócz zebrań plenarnych odbywa zebrania szkoleniowe, a także pracuje w zespołach wychowawczych, zespołach przedmiotowych lub innych zespołach problemowo — zadaniowych powołanych z inicjatywy Dyrektora Szkoły.
9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy Szkoły.

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego Szkoły, składany przez Dyrektora;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
11. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów.
14. Protokół zebrania Rady Pedagogicznej z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący Rady i protokolant.
15. Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszonych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
16. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
17. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt i uchwala zmiany Statutu.
18. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek zapoznawania się z protokołami Rady Pedagogicznej.
19. Rada pedagogiczna ponadto: przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

 

RADA RODZICÓW
§ 17

 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców Szkoły wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców Szkoły uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Szkoły;
3) zasady wydatkowania funduszu rady rodziców.
4a. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami statutu.

5. Rada Rodziców Szkoły może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 7, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoty, który poleca wykonać Dyrektorowi Szkoły organ sprawujący nadzór pedagogiczny w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoty;
4) opiniowanie pracy pracownika pedagogicznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.
6a. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
8. W celu wspierania działalności statutowej Szkoty Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 18


1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski reprezentujący wszystkich uczniów Szkoły.
2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami uczniów Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.

 

§ 19

 

Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

§ 20

 

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie prawidłowych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.
2. Samorząd Uczniowski składa ogółowi uczniów sprawozdania ze sposobu załatwiania zgłoszonych przez społeczność uczniowską wniosków i postulatów.
2a. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
2b. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.
3. Szczegółowy zakres działalności zawiera Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY
ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI
§ 21

 

1. Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora Szkoły, tworzenia dobrego klimatu Szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania Szkoły.
2. Każdy z organów Szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i Statutem Szkoły informując się wzajemnie o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach.
3. Dyrektor Szkoły jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami Szkoły.

4. Dyrektor Szkoły systematycznie współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy tymi organami dotyczących podejmowanych działań i decyzji.
5. W celu wymiany informacji i współpracy przedstawiciele poszczególnych organów Szkoły mogą uczestniczyć w zebraniach (w całości lub ich części) każdego z organów.
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
7. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych zebrań tych organów.
8. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

 

§ 22

 

1. Spory między organami Szkoły rozpatrywane są na terenie Szkoły z zachowaniem zasady obiektywizmu.
2. Spory między organami Szkoły (z wyjątkiem, gdy stroną sporu jest Dyrektor) rozwiązuje Dyrektor Szkoły.
3. Rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ust. 2, odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanych organów.
4. Spory powinny być rozstrzygane w terminie możliwie najkrótszym. Termin nie może przekroczyć miesiąca od powstania sporu.
5. O sposobie rozstrzygnięcia sporu Dyrektor informuje zainteresowane organy na piśmie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
6. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
1) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,
2) pedagog szkolny - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy,
3) Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor - jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu.
7. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły.

 

§ 23

 

1. Spory między Dyrektorem a Radą Rodziców oraz między Dyrektorem a Samorządem Uczniowskim rozstrzyga Rada Pedagogiczna.
2. Spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozpatruje - w zależności od zakresu kompetencji - organ prowadzący Szkołę lub Kurator Oświaty.

 

§ 24

 

Ze wszystkich spotkań, zebrań, rozmów, które odbywały się w czasie rozwiązywania sporu, sporządza się protokół lub notatki służbowe, które przechowuje się w dokumentacji Szkoły.

 

Rozdział 4
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 24a

 

1. W szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
2. Terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego

 

§ 24b

 

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.
2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.
3. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć;
3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
7) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
8) dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej,
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać
w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

9) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;
10) liczbę uczniów korzystających z opieki świetlicowej, liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe;
11) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 

§ 25

 

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) plan pracy Szkoły;
2) arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę w terminach określonych w odrębnych przepisach;
3) tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, który określa organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników;
2) program wychowawczo-profilaktyczny.
3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. Każdym oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Liczebność oddziałów oraz podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych regulują odrębne przepisy.
4a. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
5. Niektóre zajęcia, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
6. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowolekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć opracowanym przez dyrektora szkoły.
7. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
8. Dyrektor Szkoły może zlecić każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w Szkole poprowadzenie tygodniowo 1 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz organizowanie dla uczniów imprez rekreacyjnych i wypoczynkowych w wymiarze 1 dnia pracy w roku szkolnym. Liczbę uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych regulują odrębne przepisy prawa.
9. Na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia w Szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii. Uczniom, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii Szkoła zapewnia opiekę.
10. Szkoła organizuje zajęcia nieobowiązkowe zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz z możliwościami finansowymi Szkoły. Udział w zajęciach nieobowiązkowych jest bezpłatny.
11. Szkoła może przyjmować studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą, a poszczególnymi nauczycielami lub szkołą wyższą.
11a. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany. Praktyki pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w szkole.
12. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w formie papierowej lub elektronicznej.

 

§ 25a


1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pracowni komputerowej;
2) pracowni językowej;
3) biblioteki;
4) stołówki;
5) świetlicy;
6) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych;
7) Sali gimnastycznej;
8) Sal lekcyjnych.
2. Dyrektor zapewnia uczniom w szkole miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA
§ 26

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, która pełni funkcję szkolnego centrum informacji, wspomaga realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, prowadzi edukację informacyjną, czytelniczą, kulturalną i społeczną uczniów.
2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice uczniów, a także inne osoby na warunkach określonych w Regulaminie biblioteki.
3. Nadzór nad biblioteką pełni Dyrektor Szkoły, który zapewnia odpowiednie warunki działania biblioteki, a w szczególności dostosowane do potrzeb pomieszczenia, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na działalność biblioteki.
4. Biblioteka jest czynna w trakcie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego.

5. Do zadań bibliotekarza należy:
1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, ich ewidencja, selekcja, opracowanie i ochrona;
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez prowadzenie różnych form promocji biblioteki i upowszechniania czytelnictwa;
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów, ich wrażliwość kulturową i społeczną;
5) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej według odrębnych przepisów;
6) prowadzenie dokumentacji pracy na zasadach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły;
7) sporządzanie rocznego planu pracy biblioteki, sprawozdania z pracy biblioteki i sprawozdania statystycznego;
8) opracowanie Regulaminu biblioteki i Regulaminu korzystania z komputerów;
9) współpraca z innymi bibliotekami przy organizacji działań promujących biblioteki i rozwijających czytelnictwo.

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA
§ 27

 

1. W Szkole działa świetlica zapewniająca opiekę poza godzinami nauki uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców — na wniosek rodziców;
2) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w Szkole.
2. Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
1) zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej oraz stworzenie im odpowiednich warunków do odpoczynku, twórczej aktywności, nauki własnej i rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
2) wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami;
3) wpajanie nawyków kultury życia codziennego;
4) kształtowanie nawyków higieny, promocja zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej;
5) stworzenie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, poprzez organizowanie zajęć ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.
2a. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
3. Świetlica pracuje w godzinach 7: 00 — 16:00.
4. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.

5. Dzieci do świetlicy przyjmowane są na podstawie Kart Zgłoszeń składanych przez rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Na czas pobytu w świetlicy rodzice zapewniają dziecku materiały potrzebne do zajęć - określone w wyprawce do świetlicy.
7. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
7a. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.
8. Wszystkie zajęcia prowadzone w świetlicy są dokumentowane w Dzienniku zajęć świetlicowych i potwierdzone podpisem nauczyciela.
9. Liczbę uczniów pozostających pod opieką jednego wychowawcy na zajęciach świetlicowych regulują odrębne przepisy.
10. Zasady pracy świetlicy określa Regulamin świetlicy.

 

STOŁÓWKA SZKOLNA
§ 28

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła organizuje stołówkę szkolną.
2. Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zgodnie z obowiązującym prawem.
4. Szczegółową organizację pracy stołówki szkolnej określa Regulamin stołówki szkolnej.

 

INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY
§ 29

 

W celu pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom Szkoła podejmuje wspólne działania z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży:
1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
4) Powiatową Stacją Sanitarno — Epidemiologiczną;
5) Komendą Powiatową Policji;
6) Komendą Powiatową Straży Pożarnej;
7) Sądem Rodzinnym i Nieletnich;
8) Świetlicą Środowiskową.

 

§ 29a

 

 

1. W celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły zastosowano system monitoringu wizyjnego.
2. Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczenia, w których udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.
4. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
5. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywanej pracy.
6. Dane osobowe uzyskane w wyniku monitoringu wizyjnego zostały zabezpieczone przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym.
7. Zebrany obraz utrwalony na rejestratorze, zawierający dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Szkoła przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, po tym czasie zostaje nadpisany.
8. W przypadku, w którym nagrania z obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa oraz kiedy Szkoła powzięła wiadomość, iż nagrania mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrań z obrazu zostaje wysłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

RODZICE
§ 30


1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki dzieci.
2. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.
3. Rodzice uczniów są zobowiązani w szczególności do:
1) zapewnienia regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia lekcyjne;
2) informowania Szkoły o nieobecności ucznia w szkole;
3) usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole w terminie do 14 dni;
4) uczestniczenia w zebraniach ogólnych i klasowych organizowanych przez Szkołę;
5) bieżącego monitorowania postępów w nauce i frekwencji ucznia;
6) zapewnienia uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.
4. W sprawach związanych z nauczaniem, wychowaniem, opieką i profilaktyką ich dzieci rodzice mogą kontaktować się osobiście lub pośrednio (telefonicznie, listowo, pocztą elektroniczną) z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem lub psychologiem szkolnym, Dyrektorem Szkoły.

5. Szkoła organizuje konsultacje dla rodziców lub zebrania z rodzicami w terminach ustalonych przez Dyrektora Szkoły.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
§ 31

 

1. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom objętym kształceniem specjalnym ze względu na niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, realizującym obowiązek szkolny w szkole poprzez:
1) dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych poprzez opracowanie dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
2) pomoc nauczyciela wspierającego podczas lekcji zgodnie z przydziałem Dyrektora Szkoły;
3) organizację zajęć rewalidacyjnych;
4) organizację zajęć socjoterapeutycznych;
5) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
6) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu zapewnienia właściwych warunków do nauki w domu;
7) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego poprzez stałą i systematyczną obserwację uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę, w tym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, policją, sądem rodzinnym.
2. Dostosowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 następuje na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
3. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia poprzez:
1) dostosowanie wymagań programowych do indywidualnych możliwości ucznia zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
2) indywidualizowanie wymagań i form pracy;
3) objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, korekcyjno-kompensacyjnymi lub rewalidacyjnymi;
4) monitorowanie postępów ucznia w nauce w celu stworzenia warunków do osiągnięcia przez niego sukcesu.
4. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom nieposiadającym opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dokonanego przez nauczycieli lub specjalistów poprzez:
1) indywidualizowanie wymagań i form pracy;
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
3) porady i konsultacje indywidualne.

5. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie pedagogiczne lub psychologiczne poprzez:
1) pomoc wychowawcy, pedagoga lub psychologa szkolnego w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych, w szczególnych przypadkach — kontakt z poradniami specjalistycznymi lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły;
2) pomoc wychowawcy, pedagoga lub psychologa szkolnego uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
3) w skrajnych przypadkach skierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
4) pomoc pedagogiczną nauczycieli w ramach zespołu dydaktyczno-wyrównawczego lub pomoc indywidualną mającą na celu wyeliminowanie niepowodzeń szkolnych nawarstwiających się w wyniku napięć psychicznych.
5a. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
6. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie materialne poprzez:
1) wypłatę stypendium losowego;
2) wypłatę zasiłku szkolnego;
3) bezpłatne obiady;
4) doraźną pomoc materialną w postaci odzieży, środków higieny itp.
6a. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
7. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szczególnie uzdolnionym oraz pragnącym rozwijać swoje zainteresowania poprzez:
1) organizację zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania;
2) umożliwienie udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych;
3) wypłatę stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;
4) stwarzanie warunków do aktywności społecznej.
8. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdemu uczniowi w zależności od zaistniałych potrzeb w trakcie bieżącej pracy.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) Dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej
6) pielęgniarki szkolnej;
7) pomocy nauczyciela;

8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
10. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

§ 31a
Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz materiałami
ćwiczeniowymi w szkole

 

1. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.
2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

 

WOLONTARIAT W SZKOLE
§ 32

 

1. Dyrektor Szkoły zapewnia warunki do działania wolontariuszy w Szkole.
2. Szkolny wolontariat umożliwia realizację celów dotyczących społeczności szkolnej i lokalnej. Udział uczniów w działaniach wolontariatu sprzyja aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i kształtowaniu postaw prospołecznych.
3. Nauczyciel koordynujący pracę wolontariatu współpracuje z Samorządem Uczniowskim i jego opiekunem.
4. Samorząd Uczniowski i nauczyciel koordynujący pracę wolontariatu diagnozują potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i w otoczeniu Szkoły, opiniują propozycje działań oraz decydują o działaniach do realizacji w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
5. Działania wolontariatu na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej mogą mieć charakter regularny i akcyjny.
6. Projekty wolontariatu szkolnego dotyczą:

1) rówieśników w zakresie pomocy koleżeńskiej kolegom ze szkoły, którzy mają problemy z zaległościami w nauce lub są w trudnej sytuacji materialnej (tu pomoc powinna być anonimowa),
2) lokalnych instytucji i organizacji.

 

§ 32a
Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej

 

1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
2. Współpraca szkoły ze stowarzyszeniem:
1) pomaga w realizacji inicjatyw na rzecz uczniów;
2) wzbogaca ofertę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
3) umożliwia rozwijanie i doskonalenie uzdolnień i talentów uczniowskich
4) wpływa na integrację uczniów
5) wpływa na podniesienie jakości pracy jednostki.
3. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców.
4. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne.

 

Rozdział 5a
Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej w szkole
§ 32b

 

1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana do ukończenia przez uczniów 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a opieka stomatologiczna
- do ukończenia przez uczniów 19. roku życia.
2. Celem profilaktycznej opieki zdrowotnej jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole oraz zagwarantowanie dostępu młodzieży do gabinetów stomatologicznych.
3. Opiekę nad uczniami sprawują odpowiednio:
1) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole/w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) lekarz dentysta w gabinecie stomatologicznym
3) higienistka dentystyczna w ramach współpracy z lekarzem dentystą udzielającym świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej.
4. Rodzice mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych.
5. Wychowawcy klas na pierwszym zebraniu rodziców informują rodziców lub pełnoletnich uczniów o zakresie opieki zdrowotnej oraz prawie do wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw składa się w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę. Informację tę umieszcza się na tablicy ogłoszeń.
6. Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie, określonych w przepisach j/w, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców lub pełnoletnich uczniów.
7. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z rodzicami albo pełnoletnimi uczniami. Współpraca polega na:
1) przekazywaniu informacji o:
a) stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia,
b) terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami,
c) możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;
2) informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w:
a) organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych,
b) realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty;
3) uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów zachowując tajemnicę o stanie zdrowia uczniów.
8. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
9. Współpraca, o której mowa w ust. 8 polega na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły, a także doradzaniu dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów i warunków sanitarnych w szkole.
10. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub opiekun faktyczny, w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego mogą być obecni podczas transportu ucznia przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala oraz w szpitalu, do czasu przybycia rodziców. Decyzję o obecności jednej z tych osób podczas transportu podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
11. Osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami, o których mowa w art. 3 ust. 1–3, są obowiązane do przestrzegania praw pacjenta, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm. w szczególności zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku ze sprawowaniem tej opieki, w tym związanych ze stanem zdrowia uczniów, oraz poszanowania intymności i godności uczniów w czasie udzielania im świadczeń zdrowotnych.
12. Sposób opieki zdrowotnej nad uczniami przewlekle chorymi dostosowany do stanu jego zdrowia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole ustala pielęgniarka/higienistka, która wspólnie go określa z rodzicami, lekarzem i dyrektorem szkoły.
13. Dopuszcza się możliwość podawania leków lub wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.
14. Dyrektor szkoły, w miarę posiadanych środków oraz za zgodą nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego, zapewnia możliwość zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.


Rozdział 6
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
§ 33


1. Doradztwo zawodowe prowadzone w szkole polega na realizacji działań w celu wspierania uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, które prowadzą do podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych przez uczniów i słuchaczy.
2. Doradzwo zawodowe w szkole jest realizowane w poniższych formach:
1) orientacji zawodowej w klasach I-VI szkoły podstawowej;
2) doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej;
3. Orientację zawodową w klasach I-VI szkoły podstawowej stanowi ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I–VI szkoły podstawowej pozytywnych i proaktywnych postaw wobec pracy i edukacji, poprzez poznawanie i rozwijanie własnych zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i
uzdolnień uczniów. Orientacja zawodowa jest realizowana na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, czyli na lekcjach przedmiotowych, godzinach wychowawczych oraz
w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanych w planie organizacyjnym szkoły.
4. Doradztwo zawodowe stanowią uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych oraz zawodowych. Mają one na celu ułatwienie uczniom dokonanie wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, uwzględniając ich zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje zawodowe, a także wiedzę na temat systemu
edukacji i rynku pracy.
5. Doradztwa zawodowe realizowane jest :
1) w klasach VII-VIII w formie zajęć doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin dydaktycznych w ciągu roku szkolnego;
2) w ramach zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) na zajęciach przedmiotowych;
4) na lekcjach z wychowawcą.
6. Powyższe formy realizacji doradztwa zawodowego stanowią podstawę do opracowania spójnego programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny.

 

§ 33a

 

1. Orientacja zawodowa prowadzona w klasach I-VI szkoły podstawowej ma na celu:
1) wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka;
2) zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, które człowiek może wykonywać;
3) uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości;
4) zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji w wyborze właściwego zawodu;
5) poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia;
6) rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości.
2. Doradztwo zawodowe w klasach VII -VIII ma na celu:
1) odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji;
2) motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu;
3) rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
4) wdrażanie uczniów do samopoznania;
5) wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;
6) kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;
7) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;
8) wyrabianie szacunku dla samego siebie;
9) poznanie możliwych form zatrudnienia;
10) poznanie lokalnego rynku pracy;
11) poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego;
12) poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych;
13) poznawanie różnych zawodów;
14) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Doradztwo zawodowe w klasach szkoły ponadpodstawowej ma na celu przygotowanie uczniów do:

1) sporządzania bilansu własnych zasobów (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe oraz stan zdrowia) na podstawie dokonanej autoanalizy;
2) prowadzenia analizy informacji o lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy oraz zasadach na nim obowiązujących w kontekście wyborów zawodowych;
3) korzystania ze źródeł informacji dotyczących dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
4) dokonywania wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej zgodnie z posiadanymi zasobami i celami;
5) rozumienia korzyści wynikających z uczenia się przez całe życie w rozwoju osobistym i zawodowym;
6) przygotowania do sporządzania aplikacji zawodowej, umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami.

 

§ 34

 

1. Za organizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły.
2. W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej;
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami, psychologami lub pedagogami, programu rocznego doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;
4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w tym programie;
5) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
6) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
7) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) wspieranie rodziców w działaniach doradczych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z własnym dzieckiem;
10) planowanie i prowadzenie w ramach Wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli form szkoleniowych dla rady pedagogicznej lub zespołów przedmiotowych;
11) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w planowaniu kariery zawodowej;
12) systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji;

13) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;
14) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.;
15) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);
16) stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym);
17) prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań oraz efektywnośći i funkcjonalności systemu doradztwa zawodwoego w szkole.
3. W ramach doradztwa zawodowego prowadzone są następujące działania:
1) indywidualne spotkania doradcze z uczniami i ich rodzicami;
2) podejmowanie tematyki związanej z planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej podczas godzin wychowawczych;
3) spotkania z rodzicami służące przygotowaniu ich do wspierania dzieci w projektowaniu przyszłej kariery zawodowej;
4) wizyty w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach;
5) udział uczniów w dniach otwartych, targach szkół, dniach kariery;
6) organizacja projektów edukacyjnych, konkursów szkolnych, dni talentów i innych wydarzeń szkolnych nastawionych na poznawanie i prezentowanie uczniowskich uzdolnień i zainteresowań;
7) uczestnictwo uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych;
8) współpraca ze szkołami wyższego szczebla, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju uczniów;
9) rozwijanie szkolnych zasobów informacji i wiedzy o świecie zawodów i sposobach odkrywania własnych predyspozycji i zainteresowań;
10) udzielanie wsparcia w podejmowaniu tematyki związanej z doradztwem nauczycielom pracującym w szkole;
11) badanie losów absolwentów szkoły.

 

§ 35


1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:
1) wychowawców;
2) nauczycieli przedmiotu;
3) pedagoga szkolnego;

4) psychologa szkolnego;
5) bibliotekarzy;
6) szkolnego lidera doradztwa zawodowego;
7) pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej);
8) rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.
2. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie oraz ich rodzice.
3. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców:
1) rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze:
a) utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy rok szkolny,
b) realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej;
2) w klasach I-VI:
a) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy,
b) zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów;
3) w klasach VII-VIII:
a) zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej,
b) prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,
c) prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu,
d) podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów,
e) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,
f) prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:
- pogłębianie informacji o zawodach,
- zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego,
- zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego;
g) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
h) podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
i) indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne.
j) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.


§ 35a


Podmiotami współpracującymi ze szkołą przy realizacji WSDZ są:
1) pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

2) pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy;
3) pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego;
4) pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP;
5) organizatorzy targów szkół ponadpodstawowych, targów pracy i edukacji;
6) przedstawiciele szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych;
7) rodzice;
8) inne osoby wpierające organizację szkolnego doradztwa zawodowego (np. pracownicy zakładów pracy, przedstawiciele zawodów, pracownicy organizacji pozarządowych itd.), absolwenci szkoły.

 

§ 35b

 

Szkoła gromadzi i sukcesywnie poszerza własne zasoby służące realizacji doradztwa zawodowego. Są to, m.in.:
1) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego;
2) opracowywany co roku i zatwierdzany przez dyrektora program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny;
3) szkolny doradca zawodowy;
4) narzędzia diagnostyczne do rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów;
5) materiały z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego gromadzone w bibliotece: filmy, scenariusze, plakaty, broszury, publikacje;
6) materiały gromadzone w związku z organizacją wydarzeń, takich jak dni kariery, projekty edukacyjne, spotkania z przedstawicielami świat zawodów itp.
7) zasoby internetowe, w tym zasoby ORE;
8) informacje o losach absolwentów;
9) programy komputerowe;
10) informacje i dane dostępne w zakładce strony internetowej szkoły.

 

Rozdział 7
ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§ 36

 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb: nauczyciela wspomagającego, pomoc nauczyciela, specjalistów, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

§ 37

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, a zwłaszcza w czasie przydzielonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych, wyznaczonych dyżurów nauczycielskich oraz podczas organizowanych wycieczek i uroczystości szkolnych;
2) kontrolowanie obecności uczniów oraz miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach osiągając w stopniu optymalnym cele Szkoły ustalone w programach i w planie Szkoły;
4) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły;
5) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań oraz poszanowanie godność każdego ucznia;
6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
7) informowanie rodziców i uczniów, a także Rady Pedagogicznej o osiągnięciach edukacyjnych swoich uczniów;
8) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę;
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
10) realizowanie zapisów regulaminów wewnętrznych obowiązujących w szkole.
3. Nauczyciele są zobowiązani są:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;
5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
7) do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądów uczniów.

 

§ 38

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący (lider) powoływany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu. Z prac zespołu sporządzany jest raport, który przewodniczący zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej.

 

§ 39

 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój każdego ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów oddziału;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie ich działań edukacyjnych i wychowawczych;
5) utrzymywania kontaktu z rodzicami uczniów.
3. Wychowawca zobowiązany jest prawidłowo prowadzić dokumentację przebiegu nauczania klasy i każdego ucznia /dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne/, przestrzegając terminów wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły.
5. Wychowawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, a także uzgadniania konieczności kierowania ucznia na badania psychologiczno — pedagogiczne.

 

PEDAGOG, LOGOPEDA, DORADCA ZAWODOWY I INNI PRACOWNICY
SZKOŁY
§ 40


1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.
2. Pedagog szkolny koordynuje udzielaną w Szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz współdziała z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, innymi specjalistami i instytucjami pozaszkolnymi oraz jest rzecznikiem praw dziecka.
3. Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga sprawuje Dyrektor Zespołu.
4. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów;
2) analizowanie niepowodzeń szkolnych uczniów i pomoc w ich przezwyciężaniu;
3) podejmowanie działań na rzecz pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, szczególnej sytuacji życiowej lub losowej;

4) stała współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, MOPS-em, stowarzyszeniami i fundacjami udzielającymi wsparcia uczniom;
5) prowadzenie poradnictwa na rzecz uczniów i rodziców;
6) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów,
7) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
8) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;
9) organizowanie pomocy materialnej;
10) realizacja rocznego planu pracy wynikającego z konkretnych potrzeb opiekuńczo — wychowawczych Szkoły;
11) składanie okresowej informacji Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów;
12) prowadzenie ewidencji uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno - wyrównawczej itp.;
13) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
14) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
15) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 41

 

1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia logopedę.
2. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) profilaktyka wad wymowy;
2) diagnoza logopedyczna uczniów klas pierwszych; w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
3) badanie mowy i bilans fonetyczny głosek u uczniów;
4) wstępna ocena słuchu fizycznego i fonematycznego oraz ocena fonacji i tempa mowy;
5) prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi z ryzyka dysleksji oraz z dziećmi wyłonionymi podczas diagnozy logopedycznej i wskazanymi przez nauczycieli;
6) współpraca z wychowawcami, rodzicami, ortodontą i laryngologiem;

7) prowadzenie prelekcji dla rodziców, kierowanie na konsultacje do specjalistów medycznych i pedagogicznych;
8) we współpracy z nauczycielami prowadzenie zajęć grupowych mających na celu usprawnienie aparatu mowy;
9) prowadzenie dokumentacji szkolnej dotyczącej badanych uczniów i dzieci biorących udział logoterapii;
10) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 42

 

1. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora/Doradca zawodowy realizuje następujące zadania z doradztwa zawodowego:
1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
3) opracowuje we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, program doradztwa zawodowego oraz koordynuje jego realizacji;
4) wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie realizacji doradztwa zawodowego
5) koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
6) realizuje działania wynikające z programu doradztwa zawodowego.
7) uchylony.
2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

§ 43

 

Szczegółowy zakres zadań i czynności dla zatrudnionych w Szkole pracowników administracyjnych i pracowników obsługi sporządza Dyrektor, uwzględniając Kodeks pracy oraz Regulamin pracy Szkoły. Dokument ten stanowi załącznik do umów o pracę.

 

Rozdział 8

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§ 44

 

1. Ogólne zasady oceniania i klasyfikowania uczniów określają przepisy prawa oświatowego.
2. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego dla klas I — VIII zawierają Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 4 w Augustowie.

 

Rozdział 8
UCZNIOWIE
§ 45

 

1. Obowiązek szkolny określają odrębne przepisy.
2. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i rejonizacji. Przyjmowanie uczniów do Szkoły odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjęcie uczniów spoza obwodu szkoły.
4. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący.
5. Kryteria, o których mowa wyżej podaje się do wiadomości w terminie ustalonym przez organ prowadzący.

 

§ 46

 

1. Uczeń ma prawo do:
1) korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w szkole, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;
3) korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej w ramach środków posiadanych przez szkołę;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych (bez naruszania dobra innych osób);
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) sprawiedliwej obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości zasad, warunków i sposobów sprawdzania postępów i osiągnięć edukacyjnych;
8) informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, warunkach i trybie otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wynikających z wewnątrzszkolnego oceniania;
9) pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce;
10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zawodowego;

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
12) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach szkolnych.
2. Realizacja praw, o których mowa w ust. 1 polega przede wszystkim na zindywidualizowanej pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednich do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
3. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemną skargę do Dyrektora Szkoły.
4. Dyrektor Szkoły wyjaśnia sprawę będącą przedmiotem skargi bezzwłocznie.
5. O sposobie załatwienia skargi Dyrektor Szkoły powiadamia strony pisemnie.
6. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji Dyrektora Szkoły do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 47

 

1. Uczeń ma obowiązek:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób zgodny z postanowieniami Statutu;
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności; uczestniczenia w zajęciach wynikających z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie;
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, a zwłaszcza należytej koncentracji i uwagi: nierozmawiania z innymi uczniami, zabierania głosu tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela;
4) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac domowych poleconych przez nauczyciela;
5) systematycznego uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych albo pozalekcyjnych;
6) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie i formie określonych w zwo;
7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję Szkoty oraz współtworzenie jej autorytetu;
8) dbania o piękno mowy ojczystej, godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;
9) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza:
a) okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom Szkoły, dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu, przemocy i brutalności,
c) tolerowania poglądów i przekonań innych,
d) szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
e) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy życiu;
10) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, a zwłaszcza:
f) niepalenia tytoniu, niespożywania alkoholu,

g) nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających,
h) zachowywania czystego i schludnego wyglądu, noszenia odpowiedniego stroju;
11) przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły;
12) troszczenia się o mienie Szkoły i jego estetyczny wygląd;
13) podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego lub klasowego.
2. Podczas uroczystości szkolnych i w przypadkach określonych przez członków Rady Pedagogicznej ucznia obowiązuje strój galowy: biała koszula (bluzka) i ciemne spodnie lub spódnica.
3. W miesiącach od października do kwietnia na terenie Szkoły obowiązuje zmiana obuwia, przy czym dokładny termin ustala Dyrektor Szkoły.
4. Za zniszczone przez ucznia mienie Szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice, którzy zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo zakupu nowego mienia.

 

§ 48

 

1. Ucznia można nagrodzić za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce;
2) wzorową postawę uczniowską;
3) reprezentowanie Szkoły w turniejach, konkursach, olimpiadach lub zawodach;
4) działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego.
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1, mogą być:
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy;
2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły;
3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców ucznia;
4) dyplom uznania od Dyrektora Szkoły;
5) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora Szkoły.
3. Wychowawca lub Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
5. Dyrektor Szkoły informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
6. Uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne zastrzeżenia do przyznanej nagrody do Dyrektora Szkoły.
7. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o czym informuje ucznia i jego rodziców.

 

§ 49

 

1. Za uchybianie obowiązkom, o których mowa w S 47 Statutu, uczeń może zostać ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy;
2) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji;
3) upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły;

4) pozbawieniem pełnionych funkcji na forum Szkoły;
5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
6) obniżeniem oceny zachowania;
7) przeniesieniem do równoległej klasy.
2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
3. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, nakłada Dyrektor Szkoły.
4. O nałożonej karze informuje się rodziców z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
5. Od kary nałożonej przez wychowawcę rodzic ucznia może wnieść pisemne odwołanie do Dyrektora Szkoły.
6. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
7. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio, z tym że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
NA TERENIE SZKOŁY
§ 50

 

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych, chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową. Z zastrzeżeniem ust. 2 telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne powinno być wyłączone i schowane.
2. W wyjątkowych przypadkach podczas przerw międzylekcyjnych, przed zajęciami edukacyjnymi lub po nich uczeń może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego za zgodą nauczyciela.
3. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych lub przerw nauczyciel ma obowiązek nakazać uczniowi wyłączenie telefonu i nakazać umieszczenie go w plecaku.

 

Rozdział 9
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§ 51

 

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie uczniów ma na celu:
1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;
6) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 51a
Informowanie rodziców na początku roku

 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania.
3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.


§ 51b


Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.

6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 51c
Uzasadnianie oceny i wgląd do prac

 

1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom do wglądu. Uczeń ma obowiązek zwrócenia pracy pisemnej w terminie 7 dni.
4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

 

§ 51d

 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze).
2. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie 5 dni przed feriami zimowymi.
4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym, że w oddziałach klas I- III w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
6. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej w szkole danego typu.
8. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

Ocenianie w klasach IV — VIII
§ 51e

 

 

1. Podstawę oceniania stanowią osiągnięcia edukacyjne ucznia z uwzględnieniem wkładu jego pracy, efektu, jaki osiąga oraz jego możliwości.
2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy IV, także dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ustala się według następującej skali:

 

stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
celujący cel 6
bardzo dobry bdb 5
dobry db 4
dostateczny dst 3
dopuszczający dop 2
niedostateczny ndst 1

 

3. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków graficznych „+" i „-"
4. Kryteria wymagań edukacyjnych (wiadomości, umiejętności, postawy) na poszczególne poziomy wymagań:
1) Poziom podstawowy- uczeń
a) zdobył niezbędne wiadomości do kontynuowania nauki z danego przedmiotu;
b) radzi sobie z podstawowymi problemami w życiu codziennym;
c) opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową;
d) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (dopuszczalne jest ukierunkowanie działań).
2) Poziom ponadpodstawowy — uczeń
a) opanował pogłębione i rozszerzone wiadomości i umiejętności określone podstawą programową;
b) rozwiązuje nietypowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
c) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
d) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zdobytą wiedzę zastosować do rozwiązywania zadań i problemów;
e) opanował treści najtrudniejsze, najbardziej złożone na danym etapie nauczania, stymulujące twórczą aktywność i samodzielność intelektualną ucznia.
5. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie:
1) Stopień celujący — otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie rozwiązuje zadania przewidziane programem nauczania tej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (rejonowym) albo krajowym, lub ma inne porównywalne osiągnięcia.

2) Stopień bardzo dobry — otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) Stopień dobry — otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
4) Stopień dostateczny - otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
5) Stopień dopuszczający — otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu osiągnięć podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.
6) Stopień niedostateczny - otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie
7) osiągnięć podstawowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

§ 51f

 

1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
1) kartkówki z trzech ostatnich lekcji (bez zapowiedzi),
2) sprawdziany po opracowaniu poszczególnych działów programowych - zapowiedziane na tydzień przed planowanym sprawdzianem i poprzedzone poinformowaniem uczniów o zakresie materiału oraz sprawdzanych wiadomościach i umiejętnościach,
3) odpowiedź ustna — wypowiedź ucznia udzielana w czasie lekcji, dotycząca wiadomości z ostatniej lekcji,
4) praca domowa,
5) sprawdziany praktyczne - sprawdzenie poprawności wykonania ćwiczenia laboratoryjnego lub gimnastycznego;
6) prace twórcze z języka polskiego.
2. Sprawdziany i kartkówki oceniane są wg skali: stopień celujący- 95- 100% liczby punktów 1) stopień bardzo dobry- 84- 94%
2) stopień dobry- 70-83%
3) stopień dostateczny- 50- 69%
4) stopień dopuszczający- 30- 49%
5) stopień niedostateczny- 0- 29%
3. Nauczyciel jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni przedstawić uczniom wyniki z przeprowadzonych sprawdzianów i prac pisemnych.

4. Sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany rodzice ucznia otrzymują do wglądu na zebraniach bądź konsultacjach, których terminy wyznacza Dyrektor Szkoły lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
5. Nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych przechowuje sprawdziany nie krócej niż do końca danego roku szkolnego.
6. Sprawdzone i ocenione kartkówki nauczyciel zwraca uczniowi.
7. Pozostałe oceny otrzymane przez ucznia nauczyciel wpisuje do zeszytu przedmiotowego z informacją czego dana ocena dotyczy.
8. Oceny ze sprawdzianów nauczyciel opatruje pisemnym lub ustnym komentarzem zawierającym uzasadnienie oceny wraz z informacją jak uczeń powinien dalej się uczyć.
9. Ocenę niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną i dobrą z pisemnych sprawdzianów uczeń może poprawić w ciągu dwóch tygodni od daty jej otrzymania (w terminie wyznaczonym przez nauczyciela). Oceny niedostateczne, dopuszczające i dostateczne z kartkówek mogą być również poprawiane po uzgodnieniu z nauczycielem terminu poprawy.
10. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.
11. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieobecności, jest zobowiązany ją zaliczyć w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem
12. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku pracy domowej, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:
1) jeden raz w ciągu semestru - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
2) dwa razy w ciągu semestru - w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.
13. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych, kartkówek i dyktand.
14. Brak odpowiedniego wyposażenia, pracy domowej lub nieprzygotowanie się do lekcji uczeń powinien zgłosić nauczycielowi przed lekcją. Nieodrobioną pracę domową uczeń powinien uzupełnić na następną lekcję.

 

§ 51g

 

1. Aktywność i praca ucznia na lekcji są oceniane, zależnie od ich charakteru, za pomocą plusów i minusów.
2. Plus uczeń może uzyskać m.in. za samodzielne wykonanie krótkiej pracy na lekcji, krótką prawidłową odpowiedź ustną, aktywną pracę w grupie, pomoc koleżeńską na lekcji przy rozwiązaniu problemu, przygotowanie do lekcji.
3. Minus uczeń może uzyskać m.in. za brak przygotowania do lekcji (np. brak przyrządów, zeszytu, zeszytu ćwiczeń), brak zaangażowania na lekcji oraz w pracę grupy.
4. Za każde 5 zdobytych plusów uczeń otrzymuje do dziennika 6 jako ocenę bieżącą, a za 5 minusów otrzymuje 1.

 

§ 51h

 

Osiągnięcia uczniów dokumentowane są wpisem do dziennika lekcyjnego. Obowiązkiem nauczyciela obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest rejestrowanie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz ustalenie poprzez czytelny zapis w dzienniku kategorii oceny (czyli czego dotyczy).


§ 51i

 

1. Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych opracowują pisemnie wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 5.
2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 nauczyciele przekazują Dyrektorowi jako Przedmiotowe Zasady Oceniania.
3. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych są obrazem postępu dziecka w stosunku do jego własnych możliwości.
4. Opinie na temat ucznia wychowawca przechowuje w arkuszu ocen, a w dzienniku lekcyjnym dokonuje się odpowiedniej adnotacji w tabeli „Inne informacje o uczniu".
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


Ocenianie w klasach I — III


§51j


1. O zasadach oceniania informuje nauczyciel na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym.
2. Bieżąca ocena dziecka jest wyrażona za pomocą stopnia zapisanego w dzienniku szkolnym.
3. Przyjmuje się następujące stopnie: 6 celujący
1) 5 — bardzo dobry
2) 4 dobry
3) 3 — dostateczny
4) 2 - dopuszczający
5) S - słabo
Dopuszcza się stosowanie znaków „+" i „—"
4. Kryteria wymagań na poszczególne stopnie:
1) celujący (6) — oceniony jest uczeń, który opanował pełen zakres treści określonych programem. Odznacza się specjalnymi zainteresowaniami i rozwija je. Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach. Umiejętnie wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie, jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania.
2) bardzo dobry (5) — otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe i ponadpodstawowe treści programowe. Uczestniczy w szkolnych konkursach. Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych. Pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych.
3) dobry (4) — otrzymuje uczeń, który w znacznym stopniu opanował podstawowe i ponadpodstawowe treści programowe. Wykazuję się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według wzorów znanych z lekcji i podręczników. Jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym.
4) dostateczny (3) — otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie podstawowym. Przy pomocy nauczyciela wykonuje podstawowe formy ćwiczeń. Posiada wiedzę wyrywkową. Urnie powiedzieć lub pokazać jak wykonać ćwiczenie. Słucha poleceń. Niesystematycznie odrabia prace domowe
5) dopuszczający (2) — otrzymuje uczeń, który ma braki w podstawowych wiadomościach. Częściowo wykonuje zadania i polecenia. Posiada niezbędne minimum podstawy programowej.
6) Słabo (s) — otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych treści programowych.
Ma ogromne problemy z zapamiętywaniem i zrozumieniem wiadomości. Nie słucha poleceń. Nie prowadzi zeszytu i nie odrabia prac domowych. Pracuje sporadycznie i tylko z pomocą nauczyciela. Często nie wykonuje pracy. Nie korzysta z zaproponowanych form pomocy.
5. W dzienniku uczeń otrzymuje ocenę śródroczną i roczną wyrażoną zgodnie z ust. 3 podsumowującą osiągnięcia szkolne we wszystkich obszarach działalności ucznia.
6. Na podstawie bieżących ocen i obserwacji ucznia nauczyciel dokonuje oceny śródrocznej opisowej wyrażonej określeniami zgodnie z ust. 3 oraz komentarzem nauczyciela.
7. Rodzice otrzymują na półrocze opisową ocenę ucznia wyrażoną określeniami zgodnie z ust. 3 oraz informacje o postępach w nauce i wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem.
8. Ocena roczna klasyfikacyjna ma charakter opisowy, jednakowy w arkuszu ocen i na świadectwie.
9. W ocenie rocznej na świadectwie i w arkuszu nauczyciel umieszcza słowne określenie oceny podsumowujące stopień osiągnięć ucznia zgodnie z ust. 3 z dodaną formułą: „opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania".
10. Dodatkowe informacje dotyczące osiągnięć ucznia mogą być zapisywane w notatkach na końcu dziennika, a znaczące osiągnięcia również na świadectwie i arkuszu ocen.
11. O osiągnięciach edukacyjnych ucznia i jego zachowaniu rodzice (prawni opiekunowie) dowiadują się na zebraniach i konsultacjach, których terminy ustala Dyrektor Szkoły.
12. Uczniowie mający kłopoty z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności powinni być objęci zajęciami zespołu wyrównawczego w szkole oraz uzupełniać braki w domu z pomocą rodziców zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.
13. Uczniowie uzdolnieni mogą rozwijać swoje zdolności na dodatkowych zajęciach z uczniem zdolnym.

Ocenianie zachowania


§ 51k


1. Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustała się według następującej skali:
1) - wzorowe;

2) - bardzo dobre
3) - dobre
4) - poprawne
5) - nieodpowiednie
6) - naganne
2. W klasach I — III nie przewiduje się nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Kryteria ustalania oceny zachowania.
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) przestrzega wszystkich zasad określonych w Statucie Szkoły i regulaminach szkolnych,
b) wypełnia wzorowo obowiązki uczniowskie,
c) systematycznie i punktualnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,
d) bierze, maksymalnie w stosunku do swoich możliwości, zaangażowany udział w lekcjach,
e) rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły i poza nią,
f) bez zarzutu zachowuje się podczas lekcji, przerw, wycieczek, apeli i poza szkołą,
g) wykazuje szczególną troskę o kulturę języka,
h) swoim zachowaniem i wyglądem może służyć za przykład innym,
i) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
j) w sposób godny reprezentuje szkołę w olimpiadach, zawodach, festiwalach, konkursach,
k) z własnej inicjatywy pomaga innym kolegom, reaguje na krzywdę innych,
I) kulturalnie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanek,
m) samodzielnie poszerza wiedzę, rozwija swoje zainteresowania,
n) wykazuje szczególną troskę o mienie społeczne i własne,
o) promuje zdrowy styl życia,
p) szanuje poglądy i przekonania innych ludzi; jest uczynny wobec osób niepełnosprawnych, specjalnej troski.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) sumiennie przygotowuje się do lekcji, bierze udział w zajęciach zgodnie ze swoimi możliwościami,
b) systematycznie uczęszcza i punktualnie przychodzi na zajęcia szkolne,
c) przestrzega zasad określonych w Statucie Szkoły i regulaminach szkolnych,
d) reprezentuje klasę na forum szkoły,
e) bierze aktywny udział w życiu szkoły,
f) koordynuje akcje organizowane na terenie szkoty,
g) działa w Samorządzie Uczniowskim,
h) chętnie pomaga kolegom,
i) kulturalnie odnosi się do nauczycieli, personelu szkolnego, koleżanek i kolegów,
j) kulturalnie zachowuje się na terenie szkoty i poza nią,
k) wykazuje troskę o mienie społeczne i własne,
1) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) bierze udział z zajęciach zgodnie ze swoimi możliwościami,

b) potrafi umiejętnie współpracować z kolegami i koleżankami,
c) nie ulega negatywnym wpływom i negatywnie nie oddziałuje na innych,
d) uczestniczy w pracach na rzecz klasy,
e) dba o swoje zdrowie,
f) wypełnia w większości obowiązki wynikające ze Statutu Szkoty.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) uzyskuje oceny z przedmiotów na miarę swoich potencjalnych możliwości,
b) nienagannie zachowuje się podczas lekcji, przerw, uroczystości szkolnych i innych okazji,
c) w sposób poprawny odnosi się do nauczycieli, personelu szkoły, kolegów i koleżanek,
d) nie ulega nałogom,
e) wypełnia w większości obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły; zdarzają mu się jednak nieliczne uchybienia.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) nie wykazuje troski o wyniki nauczania, uczy się niesystematycznie,
b) ma ponad 70 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze,
c) niekulturalnie zachowuje się wobec nauczycieli, personelu szkoły, kolegów i koleżanek,
d) dopuszcza się wykroczeń przeciwko przepisom Statutu Szkoty i normom Życia społecznego, a zastosowane środki zaradcze nie przyniosły poprawy zachowania (stosuje używki, niszczy sprzęt szkolny, przejawia agresję fizyczną i słowną).
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) ma ponad 100 godzin lekcyjnych nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze,
b) wymusza pieniądze, przedmioty
c) kradnie
d) popadł w konflikt z prawem,
e) dopuszcza się demoralizacji innych uczniów.
7) Dla wystawienia oceny nieodpowiedniej i nagannej nie muszą wystąpić wszystkie wykroczenia.


§ 51l


2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawcza oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
3. Zachowanie każdego ucznia należy rozpatrywać indywidualnie.
4. Wychowawca oddziału ustalając ocenę klasyfikacyjna zachowania uwzględnia sumę punktów (dodatnich i ujemnych) uzyskanych przez ucznia na podstawie Punktowego Systemu Oceniania.
5. Szczegółowe kryteria ocen zachowania uczniów (Punktowy System Oceniania):
1) Na początku półrocza każdy uczeń otrzymuje 165 punktów, co jest równoznaczne ocenie dobrej zachowania;
2) Punkty dodatnie uczeń otrzymuje za:
a) udział w konkursie przedmiotowym
- I etap szkolny – 10 pkt
- II etap pozaszkolny - + 10 pkt
- III etap wojewódzki - +10 pkt

b) udział w konkursie szkolnym:
- udział – 5 pkt
- zajęcie I, II lub III miejsca – 10 pkt
c) udział w konkursie pozaszkolnym:
- etap szkolny – 5 pkt
-zakwalifikowanie się do dalszych eliminacji – 10 pkt
- zajęcie I, II lub III miejsca – 20 pkt,
d) funkcja w szkole(samorząd) – 10 – 20 pkt
e) funkcja w klasie – 5-10 pkt
f) zawody sportowe:
- I etap – 5 pkt
- II etap - +10 pkt
- III etap - +10 pkt
g) organizowanie imprezy szkolnej – 5-10 pkt (jasełka, przedstawienia, sztandar, święto pieczonego ziemniaka, organizacja zawodów dla dzieci, prowadzenie uroczystości)
h) praca na rzecz klasy – 1 – 5 pkt (imprezy klasowe)
i) punktualność i bardzo dobra frekwencja na koniec półrocza:
-100% - 30 pkt
- 99- 90% - 20 punkt
j) kultura osobista:
- stosunek do innych uczniów – 5 pkt
- stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły – 5 pkt
k) do dyspozycji wychowawczy – 30 pkt
3) punkty ujemne uczeń otrzymuje za:
a) niewłaściwe zachowanie na lekcjach, m.in. jedzenie, picie, rozmawianie, przeszkadzania
– 1-5 pkt
b) niewykonanie pleceń nauczyciela – 1-5 punktów
c) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela i innych pracowników szkoły – 10 – 20 pkt
d) przezywanie kolegów – 1-5 pkt
e) zaczepki fizyczne – 1-5 pkt
f) bójka lub użycie siły – 5-20 pkt
g) wulgarne słownictwo – 1 – 10 pkt
h) niszczenie sprzętu i mebli szkolnych – 10 – 20 pkt
i) zaśmiecanie otoczenia – 1 – 5 pkt
j) spóźnianie się na lekcje (za każde spóźnienie) – 1 – 2 pkt (uwzględniając spóźnienia na 1 i kolejne lekcje, osoby dojeżdżające),
k) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (za każdą opuszczoną godzinę ) – pkt
l) posiadanie papierosów, alkoholu lub narkotyków – 30 pkt
m) wychodzenie do sklepu, czy poza teren szkoły podczas przerw lub lekcji – 5 pkt
n) przechodzenie przez ogrodzenie szkoły, przesiadywanie na barierkach – 5 pkt
o) chodzenie po szkole bez zmiany obuwia – 5 pkt
p) gra w piłkę na korytarzu szkolnym, w klasie – 5 pkt
q) bieganie po korytarzu, popychanie na schodach – 5 pkt

r) używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektrycznych w czasie lekcji i przerw (pisanie sms, bawienie się telefonem, sprawdzanie wiadomości, robienie zdjęć, nagrywanie, gra w gry elektroniczne) – 5 pkt
s) wyłudzanie pieniędzy – 30 pkt
t) kradzieże – 10 – 50 pkt
u) palenie papierosów – 50 pkt
v) przebywanie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających – 100 pkt
w) konflikty z prawem – 50 – 100 pkt
x) zachowanie sprzeczne ze statutem lub regulaminem zachowania uczniów (do dyspozycji wychowawcy klasy) – 30 pkt
4) uczeń, który otrzyma w danym półroczu co najmniej 20 punktów ujemnych (nawet w przypadku zbilansowania punktami dodatnimi) otrzymuje ocenę o stopień niższą od przewidywanej;
5) uczniowi, który otrzyma jednorazowo 50 (i więcej) punktów ujemnych zostanie udzielone upomnienie Dyrektora Szkoły;
6) Uczniowi, który otrzyma jednorazowo 100 pkt ujemnych zostanie udzielona nagana Dyrektora szkoły;
7) Uczeń, który na koniec roku szkolnego uzyska największą ilość punktów dodatnich otrzyma wyróżnienie od Dyrektora Szkoły;
8) Przedziały punktowe oceny zachowania:
a) wzorowe powyżej 210 punktów
b) bardzo dobre 180 – 209 punktów
c) dobre - 150 – 179 punktów
d) poprawne 120 – 149 punktów
e) nieodpowiednie – 80 – 119 punktów
f) naganne poniżej 80 punktów
9) wychowawca dołącza do dziennika lekcyjnego zeszyt, w którym zarówno wychowawcza jak i inni nauczyciele wpisują adnotacje dotyczące zachowania ucznia wraz z odpowiednią liczbą punktów.

 

§ 51m

 

1. Nieobecności ucznia w szkole usprawiedliwiają pisemnie lub ustnie rodzice w terminie do 14 dni od ostatniej nieobecności dziecka. Po upływie tego terminy nieobecność uznaje się za nieusprawiedliwioną.
2. Wychowawca zobligowany jest do skontaktowania się z rodzicami dziecka po 2 dniach jego nieobecności w szkole celem ustalenia przyczyny absencji.
3. W przypadku wysokiej i powtarzającej się nieobecności dziecka w szkole wychowawca ma obowiązek poinformowania pisemnie rodzica o zaistniałym fakcie. Gdy nieobecności powtarzają się – przeprowadzić rozmowę w obecności pedagoga szkolnego, a gdy to nie da efektów – w obecności Dyrektora Szkoły.

4. Usprawiedliwienia pisane przez rodziców muszą być uzasadnione i podpisane. W przypadkach wątpliwości wychowawca ma obowiązek porozmawiać z rodzicami w tej kwestii.
5. Usprawiedliwieniem jest również zaświadczenie wydane przez lekarza.
6. Zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych dokonuje wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły tylko na podstawie pisemnej lub osobistej prośby rodziców.
7. Po wystawieniu końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania uczniom klas programowo najwyższych należy uwzględnić ich postawę w ciągu całego pobytu w szkole.

 

§ 51n
Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
9. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
12. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana”.
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 51o
Egzamin poprawkowy

 

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 

§ 51p
Egzamin ósmoklasisty

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
1. Egzamin ósmoklasisty w latach 2019 - 2021 obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny;
2. Egzamin ósmoklasisty od roku 2022 obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny;
4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

 

§ 51r
Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3. W skład komisji, wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców,
f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,
g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

 

§ 51s
Promowanie


1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.
2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania.
10. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
12. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 12, powtarza ostatnią klasę szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
14. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

Rozdział 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 52

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła jest jednostką budżetową.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 53

 

Po wprowadzeniu wielokrotnych zmian do Statutu Dyrektor Szkoły ustali ujednolicony tekst Statutu.
Podjęto uchwałą nr 17/2018/2019 z dnia 28.08.2019r. Rady Pedagogicznej Szkoły
Podstawowej nr 4 im. M. Konopnickiej w Augustowie.

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 4 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Zespół ds. Statutu

Data wytworzenia: 2019-09-02

Wprowadzający: Karolina Kozłowska-Jefimow

Modyfikujący: Karolina Kozłowska-Jefimow

Data modyfikacji: 2019-09-10

Opublikował: Karolina Kozłowska-Jefimow

Data publikacji: 2017-02-13