Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2019  
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Augustowie


 
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie.


Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ze zm.)  


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Augustowie ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze: główny księgowy.

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):  
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie
ul. Marii Konopnickiej 5
16-300 Augustów
II. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy  
III. Wymiar etatu: pełny wymiar  
IV. Rodzaj umowy: umowa o pracę  

 

1. Wymagania formalne:  
a) posiada obywatelstwo polskie,  
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,  
c) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
d) wykształcenie:  
- ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości, lub  
- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadania 6 – letniej praktyki w księgowości, lub  
- wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub  
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany na podstawie odrębnych przepisów.  
2. Wymagania dodatkowe:  
a) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,  
b) znajomość przepisów ustaawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,  
c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,  
d) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,  
e) znajomość przepisów płacowych,  
f) znajomość przepisów ZUS,
g) znajomość obsługi programów: pakietu Vulcan Optivum, pakietu Doskomp,  Płatnik, Portal GUS, E-Deklaracje.
h) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,  
i) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,  
j) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,  
k) umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,  
l) biegła znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet),  
m) dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.  
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z przepisami dotyczącymi zasad budżetu,  
b) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,  
c) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej,  
d) odpowiedzialność za finanse publiczne,  
e) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:  
- odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki,  
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,  
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,  
f) realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) kontrola obsługi szkoły z zakresu płac, ZUS, US, GUS.  
4. Wymagane dokumenty  
a) list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego,  
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,  
c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),  
d) kserokopię dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,  
f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (wzór w załączniku).  
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  
5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przekazujemy informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie, ul. Marii Konopnickiej 5, 16-300 Augustów. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu  (87) 643 22 29.

Inspektor ochrony danych
W sprawie przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej kontakt.itrs@gmail.com.


Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w tym art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


Odbiorcy danych osobowych
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych innym odbiorcom jednak informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu  o naborze. Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej przez okres 5 lat lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych nie przewidzianych wymogiem ustawowym.  

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      prawo do usunięcia danych osobowych;
5)     prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, które wykraczają poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 20.09.2019

pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 4 w Augustowie, ul. M. Konopnickiej 5, 16-300 Augustów; 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”  
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2019
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.  
Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Augustowie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 643 22 29
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do drugiego etapu Konkursu – rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej:
bip.sp4.augustow.eu
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
bip.sp4.augustow.euDYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 4
w Augustowie
mgr Mariola Brygida Karpińska

 

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Mariola Brygida Karpińska

Data wytworzenia: 2019-08-13

Wprowadzający: Karolina Kozłowska-Jefimow

Modyfikujący: Karolina Kozłowska-Jefimow

Data modyfikacji: 2019-08-14

Opublikował: Karolina Kozłowska-Jefimow

Data publikacji: 2019-08-14